Search
Close this search box.

International vurdering af Den Danske Naturfonds områder

Marielyst Enge Jesper Evardsen

Den Danske Naturfonds naturområder lever op til de internationale kriterier for naturbeskyttelse, som er udviklet af verdens største naturbeskyttelsesorganisation, The International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Det viser en ny rapport, som er udarbejdet for Naturfonden af en gruppe af danske IUCN-kommissionseksperter.

Vores vurdering af otte af fondens områder viser, at de alle opfylder IUCNs kriterier og dermed kan få tildelt en forvaltningskategori efter IUCNs system.

Ved offentliggørelsen af rapporten udtaler direktør i Naturfonden, Flemming Nielsen: “Det er god natur, en sikker og langsigtet beskyttelse samt grundig planlægning og forvaltning, der har sikret den internationale blåstempling”.

Syv af Naturfondens områder har fået tildelt forvaltningskategorien “IV Habitat-/ artsforvaltningsområde”. Dette skyldes, at formålet med beskyttelsen primært er at fremme naturområderne som levesteder for bestemte habitater og arter. Såfremt der havde været tale om områder, hvis formål i højere grad var at beskytte større økosystemer eller landskaber, kunne forvaltningskategorierne “II Nationalpark” og “V Beskyttet landskab” også have været relevante.

Et enkelt område, Hammer Bakker har fået tildelt kategorien “V Beskyttet landskab” med baggrund i, at området er relativt stort og primært forvaltes med henblik på at skabe et større landskabeligt område med en mosaik af forskellige naturtyper.

Oversigt over IUCN forvaltningskategori og IUCN styringsform for Den Danske Naturfonds områder.

For alle otte områder gælder, at styringsformen tilhører typen “Delt styring – samarbejdende”. Det skyldes, at Den Danske Naturfond i udstrakt grad søger at samarbejde med andre aktører, især kommuner. Gennem samarbejde søger fonden at medvirke til, at områdernes målsætninger bedre nås, og at egne ressourcer rækker længere.

IUCNs kriterier og standarder er anerkendte internationalt, og både FN og EU bruger IUCNs værktøjer til at vurdere de enkelte landes opfyldelse af mål for naturbeskyttelse. IUCNs standarder gør det muligt at vurdere beskyttelsen ens i de enkelte lande.

Det er første gang, at medlemmer af IUCNs ekspertkommissioner har vurderet om privatbeskyttede områder i Danmark har kunnet opfylde IUCNs kriterier for beskyttede områder. Det har med undersøgelsen vist sig, at dette er muligt med udgangspunkt i den beskyttelse, der følger af den fundats, der gælder for en fond; her Den Danske Naturfond. Dette betyder, at der formentligt også vil være områder ejet af andre danske fonde, der vil kunne leve op til IUCNs definition for beskyttede områder.

Oplysninger om privatbeskyttede områder kan indrapporteres til UNEP-World Conservation Monitoring Centre, der løbende opgør, hvor meget beskyttet natur, der er i verden i World Database of Protected Areas (WDPA). Oplysningerne bruges til at evaluere landenes opfølgning på bl.a. Biodiversitetskonventionen og FNs Verdensmål. Da målet i EU for beskyttet natur er hævet fra 17% i 2020 til 30% i 2030 – og meget muligt også vil blive det globalt i forbindelse med forhandlinger under Biodiversitetskonventionen – er det ekstra vigtigt at få et så retvisende billede som muligt over beskyttet natur i Danmark.

Rapporten kan hentes her.

 


 

Rapporten er udarbejdet af:

Bo Normander, Jan Woollhead, Anette Petersen og Ann-Katrine Garn – alle medlemmer af IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA)

 


 

Billedet øverst: Marielyst Enge på Falster. Fotograf: Jesper Evardsen

Kort over Naturfondens områder vurderet efter IUCNs internationale standard. Kort: Anette Petersen