Search
Close this search box.

Skaber samhørighed mellem mennesket og naturen

NaturTanken rådgiver virksomheder, myndigheder og organisationer om naturbevarelse og biodiversitet

KONTAKT

Skriv eller ring til Bo Normander for en
uforpligtende samtale om mulige opgaver
eller projektsamarbejde.

+45 20 87 19 33

bo@naturtanken.com

NaturTanken tilbyder rådgivning indenfor følgende områder:

RÅDGIVNING

NaturTanken rådgiver virksomheder, myndigheder og organisationer om naturbevarelse og biodiversitet. Målet er at finde løsninger, der skaber samhørighed mellem mennesket og naturen og bidrager til en grøn samfundsudvikling. Den konkrete opgave vil selvfølgelig blive tilpasset dit/jeres behov og mål. 

Opgaverne udføres som udgangspunkt af Bo Normander som den centrale rådgiver, som derudover ofte inddrager NaturTankens dygtige og løbende samarbejdspartnere. 

Naturbeskyttelse og biodiversitet

Den danske natur og biodiversitet er beskyttet på forskellig vis gennem fredninger, §3-beskyttelse, Natura 2000-udpegninger, tinglysninger, frivillige aftaler mv. NaturTanken kan rådgive om, hvordan man sikrer den bedste naturbeskyttelse, og hvordan naturområder forvaltes mest effektivt – både på land og på havet. Rådgivningen er baseret på IUCN’s globale værktøjer til vurdering og certificering af natur. IUCN står for International Union for Conservation of Nature, som er verdens største naturorganisation.

Naturbaserede løsninger

Naturbaserede løsninger – eller Nature-based Solutions – handler om at finde svar på samfundets udfordringer, som tilgodeser natur og biodiversitet. Løsningerne vil ofte fokusere på bevarelse og genopretning af naturen og inddrage de samfundsgoder, som økosystemerne kan levere. NaturTanken kan ud fra en global standard, som IUCN har udviklet, rådgive, designe og kvalitetssikre konkrete projekter omkring naturbaserede løsninger. Ingen er interesserede i ‘greenwashing’, og derfor er det vigtigt at anvende en anerkendt standard for naturbaserede projekter. 

Miljøvurderinger

NaturTanken bistår virksomheder og kommuner gennem miljøvurderingsprocesser og -projekter. Det kan f.eks. være i den indledende fase i et anlægsprojekt eller i den afsluttende fase af en naturgenopretning. Fokus er på de naturmæssige aspekter, herunder beskyttelsen af bilag IV-arter, §3-natur, hensyn til EU-direktiver og dansk regulering, lokalplaner m.v.

Integreret analyse

Integreret analyse (IA) er centralt for NaturTankens rådgivning. IA går ud på at analysere komplekse sammenhænge mellem natur, miljø og samfundsudvikling, for herefter i samspil med den tilgængelige viden og data, at stille en samlet meningsfuld analyse. IA kan være en god løsning, hvis din virksomhed/organisation har brug for at skabe overblik over en kompleks situation og søger svar på et konkret spørgsmål.

Naturformidling

NaturTanken arbejder indgående med at omsætte komplekst teoretisk stof til levende formidling. Spændende formidling af naturen er med til at inspirere flere til at komme ud og opleve den. Samtidig øges vidensgrundlaget og forståelsen for naturen og derved motivationen til at passe godt på vores dyrebare natur og biodiversitet. Fokus er på skriftlig, visuel og digital formidling, som den man kan opleve på explorenaturewithbo.com.

Eksempler på opgaver og projekter

Analyse af danske fredninger

NaturTanken har i 2018 og senest i 2024 deltaget i projekter for Miljøstyrelsen om danske fredninger, med henblik på at skabe et overblik over de mange naturfredninger i Danmark og sikre en bedre indrapportering til EU og FN. Ud af 1.720 fredninger, der blev vurderet i 2018, viste det sig, at 378 opfyldte IUCN’s internationale standard for beskyttede naturområder. Endvidere blev der i 2024 vurderet 30 nye fredninger, hvoraf 11 opfyldte IUCN’s standard, og dermed kan indrapporteres til EU og FN.

Naturbeskyttelse på havet

I et 2-årigt projekt støttet af VELUX Fonden gennemgik et konsortium med bl.a. NaturTanken samtlige beskyttede områder i de danske farvande og vurderede om de opfyldte IUCN’s internationale standard for naturbeskyttelse. Projektet viste, at 4,8% af Danmarks samlede havareal er beskyttet i henhold til IUCN’s standard. Dermed er Danmark kun halvvejs i mål i forhold til FN’s Verdensmål om 10% beskyttelse på havet.

Vurdering af Gladsaxe Kommunes naturindsats

Sammen med bl.a. Parks’n Trails og GEON rådgiver NaturTanken kommuner og andre lodsejere om deres naturområder. Ved at anvende IUCN’s internationale standard for beskyttede naturområder kan det synliggøres, hvordan naturforvalteren lever op til FN’s Verdensmål inden for naturbevarelse. Som eksempel har vi for Gladsaxe Kommune vurderet kommunens 73 grønne områder, hvoraf mange er af høj naturkvalitet. 30 af områderne opfylder IUCN’s standard og bidrager dermed direkte til FN’s Verdensmål for natur på land.

Kommunikation for Visit Greenland

NaturTanken har for Visit Greenland udarbejdet en række online formidlingsprodukter om Grønlands natur, klima, dyre- og planteliv. I guiden om dyreliv kan man udforske nogle af Grønlands mest kendte arter af landpattedyr, hvaler, fisk, fugle og insekter. Guiden fik tildelt en særlig æresomtale (“Honoree”) ved Webby Awards i 2021. I guiden om planteliv kan man lære om Grønlands træer, buske, blomster og spiselige planter. 

Guidebog om Grønlands natur

For forlaget Gyldendal har Bo Normander skrevet en omfattende naturguide for Grønland. På 384 rigt illustrerede sider kommer bogen hele vejen rundt om Grønlands natur, geologi, klima og ikke mindst det unikke dyre- og planteliv så højt mod nord. Bag bogen ligger et omfattende arbejde med at indsamle og syntetisere den komplekse og spredte viden, der findes om Grønlands natur og klima – fra videnskabelige artikler til lokale borgeres observationer.