Danmarks fredninger vurderet efter international skala

Møns Klint. Foto: Bo Normander
Møns Klint er en af de fredninger som ikke lever op til IUCN's krav for naturbeskyttelse. Foto: Bo Normander.

En ny undersøgelse fra den danske Nationalkomité under IUCN (International Union for Conservation of Nature) viser, at kun 378 af 1720 danske naturfredninger lever op til IUCN’s internationale krav for naturbeskyttelse. Undersøgelsen er udført for Miljøstyrelsen, der har offentliggjort resultaterne og rapporten på deres hjemmeside

Det betyder, at Miljøstyrelsen fremover kun vil indberette 378 fredninger til EU og FN. Tidligere indberettede man 1843 fredninger på baggrund af en kortlægning fra 2009/10, men dette tal er altså skrumpet til 378. 

Politiken skriver: “Danmark har i en årrække haft alvorligt rod i sine internationale indberetninger af beskyttede naturområder. Kun hver femte af de fredninger, som Danmark hidtil har indberettet, lever op til de internationale kriterier. Og over halvdelen at de fredninger, som lever op til kriterierne, har været anbragt i forkerte kategorier.” (Politiken 28. september 2018

I undersøgelsen er de danske naturfredninger blevet fordelt efter IUCN’s seks forskellige forvaltningskategorier. Nedenfor kan man, se, hvordan de 378 fredninger fordeler sig. I parentens er anført det tal, som Danmark tidligere brugte. 

Kat. Ia: Naturreservater, nu: 5 (før: 6)
Kat. Ib: Vildmarksområder, nu: 0 (før: 7)
Kat. II: Nationalparker, nu: 3 (før: 9)
Kat. III: Naturmonumenter, nu: 16 (før: 20)
Kat. IV: Habitat-/artsforvaltningsområder, nu 242 (før: 204)
Kat. V: Beskyttet landskab, nu: 111 (før: 1597)
Kat. VI: Beskyttet naturområde med ressourceudnyttelse, nu: 1 (før: 0)

Ingen kategori, nu 1342 (før: 0)

I alt, nu: 1720 (før: 1843)

I IUCN’s internationale kriterier, som FN anvender, er der en række krav for naturfredningerne. Eksempelvis skal naturbevarelse være det primære formål med en fredning, hvis området skal regnes for en naturfredning. Derudover er der 9 kriterier, der alle skal opfyldes, herunder at området er klart geografisk defineret, anerkendt som beskyttet og forvaltet via en plejeplan eller på anden vis. 

Undersøgelsen er udført af bl.a. Københavns Zoo, Parks’n Trails, GEON og NaturTanken i regi af IUCN-Nationalkomiteen. Rapporten kan hentes her, og en oversigt over resultaterne for hver af de 1720 fredninger ses i skemaet her

Se også artikel i IUCN’s videnskabelige tidsskrift: Lessons learned from a desktop review of Conservation Areas in Denmark: Applying IUCN management categories for protected areas (PARKS 25.2, 2019).

Share this Post