Search
Close this search box.

Nyt overblik over naturområder i Gladsaxe Kommune

I en ny rapport fra NaturTanken, GEON og Parks’n Trails er Gladsaxe Kommunes beskyttede naturområder blevet vurderet i forhold til FN’s Verdensmål og IUCN’s standard for naturbeskyttelse.

I alt er 73 naturområder blevet vurderet, herunder Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Hareskoven, Høje Gladsaxe Park, Smør- og Fedtmosen, samt en række mindre søer og grønne områder.

30 naturområder opfylder IUCN’s standard

Analysen viser, at af de 73 naturområder, opfylder 30 områder IUCN’s standard og kan dermed blåstemples efter højeste internationale standard for naturbeskyttelse. IUCN står for International Union for Conservation of Nature, der er verdens største naturorganisation med såvel lande som NGO’er som medlemmer.

Det er et relativt stort antal naturområder, der lever op til IUCN’s standard set i forhold til Gladsaxe Kommunes størrelse og status som bykommune. Det understreger, at kommunen har et højt antal naturområder med naturmæssig værdi.

FN’s Verdensmål 15 vedrører naturen på land, og her er et centralt delmål, at 17% af landarealet (inklusiv ferskvandsområder) skal være beskyttet natur. For Gladsaxe Kommuner er beregnet, at i alt 7,1% af kommunens areal opfylder IUCN’s krav – og dermed den af FN benyttede standard – til at være beskyttet natur.

I alt består 16,5% af kommunens areal af beskyttet natur efter dansk lovgivning, hvilket betyder, at der er et potentiale på 9,4% af landarealet, som kan forbedres, så IUCN’s standard opfyldes. Herudover kan nye naturområder etableres, så procenten yderligere kan hæves, hvis der er ønske om at være på højde med det globale mål.

I forhold til Verdensmål 15.5 om beskyttelse af truede arter, er der i Gladsaxe Kommune gjort fund af ni rødlistede arter (heraf to europæisk rødlistede) fordelt på primært to naturområder (Radiomarken og Smør- og Fedtmosen), der begge lever op til IUCN’s standard for beskyttet natur. Hertil kommer et antal sjældne/rødlistede arter, som menes at være forsvundet fra kommunen. Rapporten anbefaler, at kommunen sikrer, at der i plejeplaner for de enkelte områder tages særligt hensyn til at bevare rødlistede arter.

For Verdensmål 6.6 om beskyttelse af vandrelaterede økosystemer anbefales det, at kommunen sætter mål om, at søer, moser, enge og vandløb skal være i god økologisk tilstand, hvilket de vil skulle være for at kunne leve op til IUCN’s standard.

Sikring af god økologisk tilstand i Bagsværd Sø og Lyngby Sø er en særlig udfordring i forhold til at opfylde IUCN’s kriterier, og staten og de involverede kommuner bør overveje nye plejetiltag for at forbedre søernes tilstand.

Analysen er udført af Bo Normander, Jan Woollhead og Anette Petersen, der er medlemmer af IUCN’s ekspertkommissioner. Rapporten kan hentes som pdf her.

Klik på rapporten for at hente den som pdf.

 


 

Billedet er fra Aldershvile Skov i Gladsaxe Kommune.